Algemene voorwaarden

Deze website https://lieveland.be (en afgeleiden) (hierna: de ‘Website’) is een alternatief van de

Koudekeuken bvba (hierna: “Lieveland”, “de hoeve”, Wij” en “Ons”)
Koudekeuken 2
9950 Lievegem (Waarschoot)
België

Ondernemingsnummer 0631.898.679

E-mail: legal@lieveland.be

Telefoon: +32 473 28 18 60

Deze website werd gemaakt voor Hoeve Lieveland, en om haar doelen te verwezenlijken. De Hoeve is een ethische hoeve waar dieren gefokt worden (schapen, kippen, watervogels), eieren worden verkocht, broedeieren worden aangeboden, en een kleinschalig hondenpension wordt ingericht. Ook voorziet zij individuele hondentraining.

Het gebruik van deze website en haar functionaliteiten wordt als volgt geregeld.

1. INTRODUCTIE

De Website heeft als doel aan de bezoekers informatie te verstrekken over de werking en acties de Hoeve, haar producten en diensten, informatie over het hondenpension en training, et cetera. Aan de hand van deze handige, veilige en – hopelijk toch ook – mooie Website beogen wij de toegang tot informatie voor de bezoekers gemakkelijker te maken. Dit is dus een informatieve website. De bezoeker kan tevens beslissen om meer informatie te vragen (via het contactformulier of via e-mail of telefoon) of een voorlopige boeking te maken via het boekingsformulier (hondenpension).

Het bezoeken van de Website gaat steeds gepaard met enkele rechten en plichten. De Bezoeker wordt geacht hiervan kennis te nemen, maar tevens van onze Privacyverklaring en alle andere rechten en plichten die duidelijk op de Website vermeld worden.

Deze voorwaarden gelden zowel voor ons, als voor de bezoeker. Een “Bezoeker” (verder ook “Je” of “Jou” genoemd) in de zin van deze voorwaarden is eenieder die onze Website bezoekt en gebruikt om informatie op te halen.

Iedere Bezoeker die de Website raadpleegt en/of gebruikt, verklaart integraal kennis te hebben genomen van de voorwaarden en aanvaardt de onverkorte toepassing ervan.

2. HET GEBRUIKSRECHT

2.1        Algemeen

Iedere bezoeker krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht van toegang, gebruik en weergave van de Website, inclusief de inhoud (kortweg: gebruiksrecht). Met andere woorden, je mag de website bezoeken en er zelfs eens door browsen of gebruik maken van de functionaliteiten. Je hoeft hiervoor geen biometrische data af te geven.

De Bezoeker heeft in geen geval het recht om de Website en haar inhoud te verkopen, te herpubliceren, te herverdelen, over te dragen, in licentie te geven of op enige andere wijze over te dragen aan een derde partij voor zover hij daarvoor geen schriftelijke toestemming heeft gekregen van ons. We hebben hier immers veel werk in gestoken.

De Bezoeker kan zijn gebruiksrecht op elk moment en zonder meer beëindigen door zijn gebruik hiervan stop te zetten. Met andere woorden, mag je dus ook gewoon de Website verlaten als je wil. Liefst wel nadat je een donatie gedaan hebt. We zijn veeleisend, we weten het.

2.2        Beperkingen aan het gebruiksrecht

Het gebruiksrecht is beperkt in die zin dat de Bezoeker zich dient te onthouden van handelingen die een schadelijke impact hebben of kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de Website en haar andere Bezoekers en/of op het gebruik daarvan. Het gebruik van de Website mag niet in strijd zijn met deze voorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde internetgedragsregels.

Volgende handelingen zijn strikt verboden:

–         Softwareprogramma’s gebruiken die gericht zijn op de verzameling en verkrijging van gegevens, waaronder spiders, crawlers, robots en gelijkaardige software. Deze opsomming is geenszins limitatief.

–    De Website en haar gegevens gebruiken voor spamming, kettingbrieven, junk mail en/of gelijkaardige varianten.

–        Andere Bezoekers stalken en/of andere Bezoekers trachten te overtuigen van politieke en/of religieuze overtuigingen.

Bovenstaande opsomming is geenszins limitatief.

2.3        Maatregelen

We behouden ons het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen indien de Bezoeker in strijd handelt met deze Voorwaarden en/of met de geldende rechtsregels, de rechten van derde partijen of de algemeen aanvaarde internetgedragsregels. We behouden een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel. Maatregelen zullen evenwel altijd in verhouding zijn tot de inbreuk. Dit gaat van een loutere berisping tot een potentiële vierendeling. We’ll go medieval on your ass.

Indien de Bezoeker oordeelt dat de genomen maatregel ongepast of ongegrond is, moet hij hiervan melding maken bij ons binnen vijftien (15) kalenderdagen nadat de maatregel is opgelegd.

3. ONZE VERPLICHTINGEN

3.1        Onze waarden, goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

We nemen alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze Website te garanderen. Dit betreffen maatregelen van zowel technische, niet-technische als organisatorische aard.

Wij dragen geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan onze Website, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak. We stellen onze Website “AS IS” en “AS AVAILABLE” ter beschikking, dit wil zeggen zonder enige expliciete of impliciete garantie omtrent de goede werking, toegankelijkheid en veiligheid.

We hebben het recht om de toegang tot onze Website te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden.

3.2        Inhoud op de Website

We nemen alle nodige en redelijke maatregelen opdat de informatie die op de Website verschijnt volledig, correct, actueel en nauwkeurig is. We kunnen evenwel geen absolute garanties geven omtrent de kwaliteit en volledigheid van de informatie op de Website. Hieruit volgt dat we niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor (directe en indirecte) schade die de Bezoeker lijdt ten gevolge van informatie op de Website.

Stel dat bepaalde inhoud op onze Website een schending van onze voorwaarden, de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden. Wij gaan spoedig over tot de (gehele of gedeeltelijke) wijziging, aanvulling of verwijdering van de gerapporteerde inhoud.

4. AANSPRAKELIJKHEID

Hoeve Lieveland is enkel aansprakelijk voor elke haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming veroorzaakt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze voorwaarden. Hoeve Lieveland gaat een inspanningsverbintenis aan in het kader van haar activiteiten en campagnes.

Hoeve Lieveland is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van haar tekortkomingen. Onder indirecte schade valt in ieder geval elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten en emotionele schade. Deze opsomming is louter indicatief, zeker niet limitatief en een beetje onnodig.

Hoeve Lieveland is niet aansprakelijk voor iedere vorm van verlies en/of schade in hoofde van de Bezoeker of een derde indien Hoeve Lieveland conform haar voorwaarden en Privacyverklaring handelt. Hoeve Lieveland sluit eveneens iedere aansprakelijkheid ten gevolge van gedragingen van haar Bezoekers en anderen op de Website en/of daarbuiten uitdrukkelijk uit.

Hoeve Lieveland sluit haar aansprakelijkheid niet uit in geval van fraude of opzet op voorwaarde dat deze aan haar toerekenbaar is.

Indien Hoeve Lieveland door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Hoeve Lieveland niet gehouden haar verplichtingen na te komen. Hoeve Lieveland is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Indien de Bezoeker door een hem toerekenbare contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van Hoeve Lieveland in het gedrang brengt en/of schade, verlies en kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) in hoofde van Hoeve Lieveland veroorzaakt, moet de Bezoeker alle nodige maatregelen nemen om Hoeve Lieveland van deze nadelige gevolgen te vrijwaren.

5. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De inhoud van onze Website kan een linkhyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. De Bezoeker die op een link klikt, verlaat onze Website. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het gevolg is van de consultatie of het gebruik van een vreemde website. Deze vreemde websites bieden niet dezelfde garanties als wij. Wij raden de Bezoeker aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en Privacy Statement van deze andere websites door te nemen.

Het staat de Bezoeker in principe vrij een linkhyperlink of framed link naar onze Website te plaatsen, maar wij behouden ons het recht voor om te allen tijde een verwijdering te vragen zonder dat wij een afdoende reden moeten aangeven.

6. PRIVACY

Wij hechten veel belang aan privacy. Daarom wensen wij de Bezoeker op de meest grondige wijze in te lichten over ons beleid rond persoonlijke gegevens. De Bezoeker kan er in ieder geval van op aan dat we steeds de grootste zorg hechten aan de verwerking van persoonsgegevens. We garanderen dat de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens steeds zal gebeuren in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, zijnde enerzijds de Wet van 30 juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de Privacywet) en anderzijds de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

Wie onze Website gebruikt, zal in sommige gevallen bepaalde persoonlijke gegevens vrijgeven. Persoonsgegevens worden verwerkt in de mate dat dit noodzakelijk is voor de goede werking van de Website. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen ons, waaronder voor statistische doeleinden. We hebben alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens te vermijden.

Voor meer informatie betreffende de garanties inzake de bescherming van jouw persoonsgegevens verwijzen we jou graag naar onze Privacyverklaring. Lees ze maar eens; het is een aanrader!

7. INTELLECTUELE EIGENDOM

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze Website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde wij zelf en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze Website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht.

Tag lines, logo(s), kleurencombinatie en iedere handelsnaam die wij zelf gebruiken op onze Website worden eveneens beschermd door het toepasselijk intellectueel eigendomsrecht.  Wij vragen dan ook onze Bezoekers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.

De Bezoeker verbindt zich ertoe op geen enkele wijze een inbreuk te zullen maken op de intellectuele eigendomsrechten van ons of van enige andere partij. Indien de Bezoeker een schending begaat op vlak van intellectuele eigendomsrechten van derden kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan ons. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de Bezoeker.

8. OVERIGE BEPALINGEN

Wij behouden de vrijheid om de Website te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Het gebruik van dit recht vereist geen voorafgaande kennisgeving aan de Bezoeker en geeft evenmin aanleiding tot schadevergoeding.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze voorwaarden in het gedrang zou komen zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking. De titels die wij in onze voorwaarden gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.

Deze voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving.  In geval van enig geschil omtrent de interpretatie van deze voorwaarden wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie of een bevoegde rechtbank. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent.

Website Disclaimer

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by Ferme and whilst we endeavour to keep the information up-to-date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

In no event will we be liable for any loss or damage including, without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website.

Through this website you are able to link to other websites, which are not under the control of Ferme. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, Ferme takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.

Internet Copyright Notice

This website and its content is copyright of “Ferme” – © “Ferme” 2021. All rights reserved.

Any redistribution or reproduction of part or all of the contents in any form is prohibited other than the following:

You may not, except with our express written permission, distribute or commercially exploit the content. Nor may you transmit it or store it in any other website or other form of electronic retrieval system.
Payment

You authorize Ferme to send instructions to the financial institution that issued your card to take payments from your card account in accordance with the terms of our agreement with you.

Payment is due for items present in your basket at the order cut-off date and time. Ferme define order cut-off as 11.45pm two calendar days before the delivery date.
Payment will be taken as follows:

Every time you modify your order in the website, app or via customer services you will be able to see in the website or app the amount that will be taken as payment for your next delivery. Ferme will also send an email advising you of the order items and the amount that will be taken as payment unless you choose to opt out of receiving these emails.

Ferme will notify you via email on the day of your order cut-off about the contents of your order and the payment amount that will be taken if your order does not change. You can change or cancel your order at any point prior to order cut-off.

Ferme will send you an email every time a payment is attempted. The email will state whether the payment succeeded or failed.

Ordering and purchasing

You must be over the age of eighteen to purchase alcohol from Ferme. If you have ordered alcohol from us and cannot be at home to take receipt of your delivery, it is your responsibility to ensure that a suitable person aged eighteen or older is there to receive the order. Anyone who appears to be under the age of 21 may be asked for proof of age and where such proof cannot be provided at the point of delivery Ferme reserves the right to refuse delivery of alcohol. Such refusals will be credited in full, however, we will bear no liability for such refusal.

Orders placed with Ferme may be subject to acceptance based upon a minimum spend, which are published on our website (here). Ferme reserves the right to alter the existing, or introduce new minimum spend conditions which will be published our website.

Any orders you make on the website will be automatically submitted to us at the order cut off times published in the ‘frequently asked questions’ on our website (making your account work for you, placing orders). You have the ability to alter, amend and cancel your order up until this cut off time and by allowing an order to be submitted to us you confirm that you have made any such corrections and cancellations and enter into a contract to buy the products from us. You cannot then cancel or withdraw your order, or any part of it except as per 4.10 & 6.3 below.

While we will endeavour to deliver all accepted orders, our products are subject to availability and we do not always know if a product is, or will be, available for delivery at the time of accepting an order. If we are unable to deliver an item you have ordered we may offer a reasonable substitute. You may reject this substitute and you will not be charged for it, or where payment has already been taken you will be refunded any amount paid for that item. Where we do not offer a substitute product the item will be removed from your order and again you will not be charged for it, or where payment has already been taken you will be refunded any amount paid for that item. We will bear no liability for the unavailability of our products.

All of the products that we offer are subject to variations in seasonal availability and supply price. Hence, if you set up a regular (repeat) order for a product or products the price of those items will change over time from when you first ordered them. You accept that the price to be paid for all items in your order will be that stated on the website at the time of the order submission as per 4.3.

Where an item has been displayed on our website with an incorrect, erroneous price we reserve the right to remove that item from your order, amend the price to one that is correct or to not deliver the item and refund the price paid.

All prices displayed on the website are inclusive of any applicable taxes and duty (including VAT).

Ordering and purchasing

We will deliver to the address stated in your Ferme account (herein also referred to as “home”).

We reserve the right not to deliver to all locations, or not to deliver all products to all locations. You will be notified during the account creation process if we are unable to deliver to your address. Where we are unable to deliver certain products to your address we will make them unavailable for you to order (both on the website or via the telephone).

It is your responsibility to make suitable arrangements to receive your delivery. The delivery details section of your account is important as it allows you to leave instructions of a suitable location where your delivery can be left if you are not at home to take receipt of the goods, which forms part of our contract under these terms and conditions. It is important that you provide a suitable means (at your own cost) to keep any goods we deliver that need to be refrigerated at a temperature below 8oC until such a time as you are able to refrigerate them.

Once your delivery instructions have been followed and completed by us, you will accept that you are in possession of the delivered goods. Where the delivery instructions have been followed; we will not accept any liability for damage to, or theft of your goods, nor will we accept any liability for any incidents which may arise as a result of the theft or damage to such goods (including alcohol).

In order to maximise efficiency and reduce food miles your order will be delivered on a set day of the week. We will aim to keep this day fixed, however, we reserve the right to change it (either temporarily or permanently) and we will notify you of any such changes.

The time that your order is delivered on that day will vary week on week depending on traffic, weather and the number of deliveries to be made that day. If ordering regularly, you may notice that your delivery occurs at a similar time each week, however, we make no guarantee of this time and accept no liability for inconvenience or loss as a result of a deviation from it.

We cannot accept liability for any inconvenience or loss where we are unable to deliver to you, or deliver to you late, for reasons beyond our control (e.g. adverse weather, vehicle breakdown, traffic congestion, strike actions, supplier failures). We will of course refund you for any part of your order which is not delivered, or which has been compromised as a result of the delay.

To minimise our carbon footprint Riverford reserves the right not to provide a printed receipt with your delivery. Your delivered goods and their value can be viewed online via your Ferme account.

You must inspect your goods as swiftly as possible after delivery and notify us promptly of any errors. We will refund you for any products you receive that were not ordered, are faulty, have been substituted with a product that is unacceptable to you or that were delivered without us following these terms and conditions. However, such liability will be limited to the value of the erroneous and / or undelivered goods.

Warranties & applicable law

We guarantee that our products will be of a satisfactory condition and quality (with the exception of defects caused by your mis-use, neglect or by accidents while the goods were in your possession). Please notify us if you are dissatisfied with any of our products. If, upon examination, they are defective or faulty we will gladly refund you the price paid for them.
We accept no liability in relation to representation, including unforeseeable losses, and losses to a business (loss of reputation, profits, trade or trade opportunities).

Our entire liability under these terms and conditions will not exceed the purchase price of the goods in question. This excludes the provisions we’ve made under 5.10 in relation to holding your keys. Also, nothing in these terms and conditions can limit our liability to you, death or personal injury resulting from our negligence or that of our employees, agents or subcontractors.

We shall not be liable for any delay or failure in the performance of our obligations due to events beyond our reasonable control such as but not limited to fire, adverse weather, acts of God, strikes, labour disputes, civil unrest, accident, disruption to energy supplies, equipment or supplier failure, road traffic problems, terrorism or war.

You are not entitled to assign, sub-license or otherwise transfer any of your rights under these terms and conditions.

These terms and conditions are governed by and construed in accordance with US law and the US courts will have no-exclusive jurisdiction over any disputes which arise in relation to these terms and conditions.

If any of the provisions in these terms and conditions are found to be invalid by a court having jurisdiction, then the invalidity of that provision will not affect the validity of any other provisions within these terms and conditions.

Hoeve Lieveland

Koudekeuken bvba
Hoeve Lieveland
Koudekeuken 2
9950 Waarschoot

Telefoon: 0032 473 28 18 60
E-mail: contact@lieveland.be