Privacyverklaring

Deze website https://lieveland.be (en afgeleiden) (hierna: de ‘Website’) is een alternatief van de

Koudekeuken bvba (hierna: “Lieveland”, “de hoeve”, Wij” en “Ons”)
Koudekeuken 2
9950 Lievegem (Waarschoot)
België

Ondernemingsnummer 0631.898.679

E-mail: legal@lieveland.be

Telefoon: +32 473 28 18 60

Aarzel niet om ons te contacteren indien je privacy-gerelateerde vragen zou hebben over onze website, de Hoeve, werking, campagnes of andere. Wij beloven jou een spoedig antwoord!

Waarom deze privacyverklaring?

Omdat het moet. Als je deze Website gewoon bezoekt omwille van je interesse in deze Stichting, kan je al bepaalde gegevens vrijgeven (als “Bezoeker”). Het gaat soms sneller dan je denkt.

Daarnaast kan je ook een voorlopige reservatie doen op deze website (voor het hondenpension of hondentraining), een reservatie maken voor de Zomerbar of een bezoek, een aankoop verrichten in de Shop (nog niet actief) of een vraag stellen. Op die manier zal je zelf bepaalde persoonsgegevens doorgeven en is het duidelijk dat deze verwerkt zullen worden. Al deze persoonsgegevens vormen informatie die het mogelijk maakt om jou te identificeren als natuurlijke persoon. Je bent identificeerbaar zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon. Naar de loutere Bezoeker, Boeker (pension / training / zomerbar) of Aankoper verwijzen we desgevallend gezamenlijk als de “Betrokkene”.

De gegevens die we van jou krijgen zullen gebruikt en verwerkt worden in overeenstemming met de relevante wetgeving en volledig conform de GDPR. Dat spreekt natuurlijk voor zich. Als we in deze Privacyverklaring spreken over de GDPR dan hebben we het uiteraard over de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens – just to be clear.

De bedoeling van deze juridische en saaie tekst is om je even duidelijk te maken welke verwerkingsactiviteiten wij allemaal doen met jouw persoonsgegevens. We raden je aan om dit grondig door te nemen, maar weten goed genoeg dat als je al tot hier geraakt bent, je bij de uitzonderingen hoort.

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Wij natuurlijk. Waarom zouden we anders deze tekst opmaken? Omdat wij bepalen welke gegevens we van je nodig hebben, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van die gegevens bepaald hebben, worden wij door de GDPR als Verwerkingsverantwoordelijke omschreven.

Dat betekent dat we de nodige en passende technische en organisatorische maatregelen moeten nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen. En dat hebben we ook gedaan, beloofd! Hiervoor maken we gebruik van verschillende adequate beveiligingstechnologieën en – procedures zodat er voldoende bescherming is tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. We zorgen ervoor dat de aangeleverde persoonsgegevens veilig bewaard worden in een gecontroleerde omgeving. 

Uiteraard kunnen wij dat niet alleen. Daarom doen wij beroep op zorgvuldig geselecteerde professionals die volgens de GDPR aangeduid worden als Verwerkers. Een Verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de Verwerkingsverantwoordelijke. De Verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. Ja, ze moeten, van ons. Ze handelen ook steeds volgens onze instructies.

Wij doen beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »:

Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor ICT –technische ondersteuning en hostingdoeleinden (bijv. X-Plose en Combell);
Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden (bijv. Mailchimp); Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor analytische doeleinden (geen),
Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor betalingsdoeleinden (bijv. Mollie).

We hebben om dit allemaal correct te laten verlopen de nodige contracten afgesloten met deze partijen om er voor te zorgen dat ook zij jullie privacy zullen beschermen. Al deze partijen verwerken de gegevens overigens in de Europese Economische Ruimte (EER), want anders vertrouwen we dat niet.

Op welke juridische basis worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

In de GDPR staan een zestal rechtsgronden waarop je persoonsgegevens mag verwerken. We verduidelijken even op welke basis wij dit doen voor deze website:

Op basis van de gegeven toestemming voor het verwerken van je gegevens indien je ons contacteert (via e-mail, formulier of telefoon);
Op basis van ons gerechtvaardigd belang om te antwoorden op informatieaanvragen van Bezoekers,
Op basis van ons gerechtvaardigd belang voor het versturen van de nieuwsbrief naar de Betrokkene die hiervoor expliciet heeft gekozen;

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

We beloven dat we alleen maar persoonsgegevens zullen verzamelen en verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken en hoeveel, is afhankelijk van het feit of je een gewone Bezoeker bent of je bijvoorbeeld een reservatie voor logement van je hond of een bezoek maakte. De verzameling van persoonsgegevens zal dus uitgebreider worden afhankelijk van jouw doel op deze Website. Over het algemeen zullen Boekers meer persoonsgegevens vrijgeven dan loutere Bezoekers. Er zijn dan ook twee categorieën te onderscheiden:

Loutere Bezoekers (mogelijk:)
Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam); Contactgegevens (e-mailadres);
Elektronische identificatiegegevens (cookies, IP-adres).
Deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer je onze Website bezoekt, en in het bijzonder wanneer je één van onze contactformulieren invult en verstuurt.

Boekers:
Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam); Contactgegevens (e-mailadres, telefoon);
Gegevens over de hond;
Financiële identificatiegegevens (bankgegevens); Elektronische identificatiegegevens (cookies, IP-adres).
Deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer de Boeker een boeking maakt via de website. 

 

Voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens gebruikt?

Omdat je onze Stichting wenst te steunen natuurlijk, en daar zijn we dankbaar voor. Het doel is dus duidelijk, maar we hadden nog wat plaats over dus we geven ze hieronder nog even weer.

De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

Bezoekers:
Het beantwoorden van informatieaanvragen via het contactformulier op de Website; Gepersonaliseerde marketing en reclame indien de Bezoeker hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. In dat geval staat het de Bezoeker te allen tijde vrij zijn toestemming in te trekken.

Verder kunnen de persoonsgegevens van de Betrokkene ook aangewend worden voor volgende doeleinden:

Beheer van geschillen.
Bescherming tegen fraude en overtredingen.

We verzamelen in geen geval gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over jouw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke, want dat mag eigenlijk niet zonder je expliciete toestemming. 

Je geeft eigenlijk steeds altijd zelf je persoonsgegevens door aan ons. We verzamelen ze niet tegen je wil of achter je rug. Als je ons echter niet voldoende noodzakelijke of onjuiste informatie doorgeeft, kunnen we er niets mee aanvangen en schorten we de verwerking op of annuleren we ze.

Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Niemand heeft er echt zaken mee dus we gebruiken de gegevens enkel intern. Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, noch zullen ze op muren van stations geschreven worden of in de credits van de volgende film die je gaat kijken verschijnen. Enfin, er gebeurt echt niets spannend mee. Dergelijke zaken kunnen enkel gebeuren met je expliciete toestemming of wanneer het absoluut noodzakelijk is voor een overeenkomst of een wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Daar kunnen we heel duidelijk in zijn. Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te streven. Oké, heel duidelijk is dat niet. In elk geval zullen we alle gegevens verwijderen zodra we ze niet meer nodig hebben of indien je er zelf om verzoekt. Laat het ons gewoon weten als je hier vragen bij zou hebben of meer informatie wenst.

Wat zijn jouw rechten?

Waarschuwing: dit is een belangrijk, maar saai juridisch stuk. Als je je rechten als Betrokkene wenst uit te oefenen heb je onderstaande rechten en dien je de volgende procedures te volgen. We doen niet moeilijk.

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

Recht op inzage
Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Recht op rectificatie van persoonsgegevens
Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst jouw verantwoordelijkheid om correcte informatie door te geven. Je kan je wel tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens
Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw persoonsgegevens;
Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
Jouw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
Jouw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting. Het verwijderen van persoonsgegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven. Dat heeft onder andere met backups en zo te maken. In elk geval, we zullen je niet lastigvallen.

Recht op beperking van de verwerking
In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor ons om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

Recht om bezwaar te maken
Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. We zullen ophouden jouw persoonsgegevens te verwerken tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten. We doen die zaken eigenlijk ook helemaal niet, maar kom, we zetten het er gewoon bij.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om de aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

Recht op het intrekken van jouw toestemming
Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze als Bezoeker hebt gegeven voor direct marketing doeleinden of de nieuwsbrief, of gewoon omdat je daar zin in hebt.

Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar Koudekeuken 2, 9950 Lievegem, of via e-mail (legal@lieveland.be) of via gele briefkaart. Postduiven kunnen verloren vliegen. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek, maar waarschijnlijk vroeger.

Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je opmerkingen of klachten hebt over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij jou om deze eerst aan ons te melden. Op die manier kunnen we in onderling overleg tot een minnelijke oplossing komen.

Indien je, na deze melding, nog niet steeds niet tevreden bent met de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Why do we collect personal information about you?

Ferme collects personal information about you to inform you about, and provide you with, Ferme products or services, to deal with any enquiries you may have about them and to improve and develop these and the site for the future.

Internet Copyright Notice

This website and its content is copyright of “Ferme” – © “Ferme” 2021. All rights reserved.

Any redistribution or reproduction of part or all of the contents in any form is prohibited other than the following:

What Personal Information do we collect?

Depending on your settings or the privacy policies for other online services, you may give us permission to obtain information from your account with those other services. For example, if you’re using the site on your mobile, you may choose to provide us with location data. The information we obtain from those services does depend on your settings for that service or their privacy policies. So you should always regularly check what those are.

With regard to each of your and your authorised users visits to our site we may automatically collect the following information:

– technical information, including the Internet protocol (IP) address used to connect the computer to the Internet, login information, browser type and version, time zone setting, browser plug-in types and versions, operating system and platform;

– information about the visit, including the full Uniform Resource Locators (URL) clickstream to, through and from our site (including date and time); products viewed or searched for; page response times, download errors, length of visits to certain pages, page interaction information (such as scrolling, clicks, and mouse-overs), and methods used to browse away from the page.

We also collect Aggregated Data includes statistical or demographic data, for example we may aggregate your usage data to calculate the percentage of users using a specific Website feature. Aggregate data is not considered personal data, however if we combine aggregate date with personal data we then treat it as personal data.

How do we receive personal information about you?

Ferme receives this personal information about you when you contact us directly in store or via email or telephone or visit the Ferme website to request to purchase a Ferme product or service, to create an account, to make a general enquiry, to book a course or cottage, to provide us with feedback or to request marketing information.

Where we store your information

All personal information we have about you in store or through the site is stored on secure servers operated by Ferme or its third party IT service providers. Where you have a personal shopping service with members of our staff they may keep your contact details to hand in their records. We have put or ensure that there are in place appropriate security measures and policies to prevent your personal data from being accidentally lost, used or accessed in an unauthorized way, altered or disclosed. In addition, we limit access to your personal data to those employees, agents, contractors and other third parties who have a business need to know. They will only process your personal data on our instructions and they are subject to a duty of confidentiality.

Where information has been passed to our third party service providers it will be stored on their secure servers. These third party service providers have access to your personal information needed to perform their functions, but may not use it for other purposes. Ferme ensures that these third party service providers will only process your personal data in accordance with this policy and applicable Data Protection legislation.

Data Transfers

Your personal information may be processed by Ferme third party service providers operating outside the EEA in accordance with this privacy policy. Ferme will use appropriate safeguards to ensure that your personal data is treated securely and in accordance the Data Protection legislation in connection to such transfers or processing of your personal data outside the EEA.

Cookies for measuring use of site

These analytical cookies are used to distinguish users, collect information about how visitors use our site. We use the information to compile reports and to help us improve the site. The cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the site, the pages visitors have visited on the site and where visitors have come to the site from. This allows us to make improvements to the site by understanding how people use it. They do not track your browsing activity on other websites. No personally identifiable data is collected. These cookies do remain on your browser after the end of a session for varying periods of between 24 hours and 2 years.

The cookies that we use are Google Analytics cookies.

Session Cookies

There is a cookie that is set which is required for some parts of the site to work properly and allows the service to temporarily remember the selections that you have made e.g. choice of language. It is used to establish a user session. It expires at the end of the session when you close your browser.

On this site the session cookies used are:
To prevent multiple popups from being shown to you as visitor
To track a specific user’s session including any account log-ins
To speed up delivery of the website

Cookies to enable your experience

There are cookies used to manage the shopping experience and keep track of store-specific actions you take such as items in your basket. These expire after 2 days.

There is also a cookie used to customize your view of your account interface and the main site interface. This expires after 1 year.

Third party cookies
We use surveys and feedback polls from Hotjar which store third party cookies over which we have no control. These cookies are used to ensure that you are not invited to the same survey or feedback poll twice and to remember selection history regarding these.

Hoeve Lieveland

Koudekeuken bvba
Hoeve Lieveland
Koudekeuken 2
9950 Waarschoot

Telefoon: 0032 473 28 18 60
E-mail: contact@lieveland.be